Welkom op de site over Accountantsrapporten

Deze website heeft tot doel meer inzicht te geven in de verschillende typen accountantsrapporten en u te begeleiden bij het opvragen van gerichte offertes bij één of meerdere accountantskantoren. Naast het verstrekken van informatie streven wij ernaar om u werk uit handen te nemen en de accountantskosten van uw onderneming te verlagen.

Een accountant kan verschillende typen verklaringen afgeven. Het type verklaring dat een accountant afgeeft, wordt voor een groot deel bepaald door onderstaande kenmerken:

 • Controle-object (jaarrekening, subsidieverantwoording, etc.)
 • Mate van (gewenste) zekerheid (redelijke mate van zekerheid, beperkte mate van zekerheid, geen zekerheid)

Hieronder kunt u op de verschillende tabs meer informatie lezen over voornoemde kenmerken.

 • Controle-object

  Bij de bepaling van het type accountantsrapport dat uw accountant kan afgeven bij een verantwoording, is het van belang de aard van de verantwoording vast te stellen. Bijvoorbeeld de volgende zaken zijn van belang:

  • Is sprake van historische financiële informatie?
  • Is sprake van toekomstgerichte financiële informatie?
  • Is sprake van niet financiële informatie?

  Historische financiële informatie

  Er is sprake van historische financiële informatie indien binnen een verantwoording financiële informatie is verantwoord die betrekking heeft op het verleden, bijvoorbeeld het afgelopen boekjaar van uw onderneming. De voornaamste verantwoording met historische financiële informatie betreft de jaarrekening. Een jaarrekening bevat financiële informatie en wordt altijd afgesteld na afloop van een boekjaar. Andere verantwoordingen die vallen onder de historische financiële informatie zijn een samengevat financieel overzicht en een subsidieverantwoording. De accountantsverklaring die een accountant bij dit type verantwoordingen kan verstrekken, zijn: controleverklaringen, beoordelingsverklaringensamenstellingsverklaringen en subsidieverklaringen.

  Toekomstgerichte financiële informatie

  Indien sprake is van toekomstgerichte financiële informatie zal de accountant andere werkzaamheden moeten uitvoeren en zal de rapportage een andere vorm hebben dan bij historische financiële informatie. Bij toekomstgerichte financiële informatie, is sprake van meer onzekerheden, omdat de daadwerkelijke feiten zich nog moeten gaan voordoen. Voorbeelden van toekomstgerichte financiële informatie zijn bijvoorbeeld budgetten/prognoses en prospectussen. De rapportage van de accountant zal in dit geval veelal plaatsvinden in de vorm van een assurancerapport (onderzoeksrapport naar toekomstig gerichte financiële informatie). Een andere mogelijkheid is dat de accountant op deze verantwoordingen specifieke werkzaamheden verricht en hierover zijn bevindingen rapporteert in een rapport van feitelijke bevindingen.

  Niet financiële informatie

  Indien een verantwoording niet financiële informatie bevat, zoals bijvoorbeeld een oplageverantwoording,kan de accountant net als bij toekomstgerichte financiële informatie zowel een assurancerapport als een rapport van feitelijke bevindingen verstrekken.

 • Mate van zekerheid

  Zekerheid, ook steeds vaker assurance genoemd, wordt steeds belangrijker gevonden. De accountant kan verschillende opdrachten uitvoeren. De typen opdrachten verschillen in mate van zekerheid.

  • Bij een (bijzondere) controleopdracht is sprake van een Redelijke mate van zekerheid,
  • Bij assurance opdrachten kan sprake zijn van redelijke of beperkte mate van zekerheid
  • Bij samenstelopdrachten en een rapport van feitelijke bevindingen verschaft de accountant geen zekerheid.

  Bij een redelijke mate van zekerheid geeft de accountant met een behoorlijke stelligheid dat de verantwoording betrouwbaar is.

  Bij een beperkte mate van zekerheid ligt de stelligheid waarmee de accountant stelt dat de verantwoording betrouwbaar is een stuk lager.

  Over zekerheid kan tot slot nog worden vermeld dat een accountant geen absolute zekerheid kan verstrekken. Er bestaat dus altijd een kans dat de accountant een fout of ommissie in de verantwoording niet constateert.